Barcode:      ISBN:  
   Lib. Code:      Call Number:  
   Title: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)สนับสนุนงบฯ แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์   
   Author: บ้านเมือง   
   Publication: กรุงเทพ--5 เม.ย.--บ้านเมือง, 
   Language:    
   Country:    
   Abstract: จังหวัดพะเยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ใช้ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ พร้อมดึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (เอ็นจีโอ) และภาคประชาชนร่วมแก้ไขฯ พะเยา/ นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากที่ผ่านมาโครงการประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งในระดับจังหวัด อำเภอ และระดับท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันเด็กๆ และหญิงกลุ่มเสี่ยงจากการถูกล่อลวง หรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือเป้าหมายหลัก ทางด้านกลยุทธ์คือการสร้างศักยภาพให้กับคณะกรรมการโครงการและคณะทำงานต่างๆ รวมทั้งกลไกการเฝ้าระวัง การสร้างความตระหนักให้กับทีมงานโครงการ สมาชิกชุมชน เด็กๆ กลุ่มเสี่ยง และรณรงค์ด้านการศึกษา การให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับครอบครัวเสี่ยง โดยฝึกอบรมทักษะอาชีพ และให้ทุนหมุนเวียนเพื่อเริ่มกิจกรรมรายได้ต่างๆ ส่งเสริมส่วนรวมของเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียน เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการปรับปรุงองค์ความรู้โดยการจัดเก็บข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล และการบันทึกสรุปแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งบทเรียนการทำงาน นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า การทำงานที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการเน้นการประสานความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด และการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของผู้ดำเนินงานที่จะเอาจริงเอาจังกับปัญหาดังกล่าว โดยห่วงใยกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานเด็กและหญิงเพื่อการค้า หรือเด็กเป็นผู้ถูกกระทำหรือหญิงที่ตกเป็นเหยื่อที่ยังมีให้เห็นอยู่ จะทำอย่างไรให้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (เอ็นจีโอ) และภาคประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี พร้อมให้ความช่วยเหลือและลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีโอกาสต้อนรับคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เดินทางประเมินผลและมาติดตามความก้าวหน้าของ โครงการป้องกันและช่วยเหลือกรณีเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา มี 6 ท่าน คือ Mr.Michael Dottridge ที่ปรึกษาในการทบทวน โครงการฯ จากประเทศอังกฤษ, Ms.Asmita Naik ที่ปรึกษาในการทบทวนโครงการฯ จากประเทศอังกฤษ, นางส่องแสง จตุพรเสถียร DFID SEA สถานทูตอังกฤษ, นางสาวสุภาวดี ฉิมมณี ล่าม, นางกุสุมาลย์ ราชวงศ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ประเทศไทย, นางสาวสุนันท์ สุทธิกรคัมภีร์ เลขานุการโครงการฯ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ประเทศไทย ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เยี่ยมชมกิจกรรมเยาวชน ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา เยี่ยมชุมชน ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เป็น ที่พอใจของคณะฯ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการโครงสร้างกลไกและระบบงาน การป้องกัน การปราบปรามและช่วยเหลือ การจัดทำฐานข้อมูล  April 05, 2006 Wednesday, 09:40 
   Note:  
   Keyword: การพัฒนาสังคม   
   Price:  B$    Page: