Barcode:      ISBN:  
   Lib. Code:      Call Number:  
   Title: ‘ขุมทรัพย์แห่งปัญญา’ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   
   Author: เว็บไซต์เดลินิวส์   
   Publication: http://www.dailynews.co.th, 
   Language:    
   Country:    
   Abstract: สถาบันอุดมศึกษามุ่งให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนอง คาย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 516 ไร่ 2 งาน ถนนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า “เมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก” โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตงานวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นขุมทรัพย์แห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก ผอ.วิทยาเขตหนอง คาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการจัดตั้งมหา วิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคเพื่อจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมของการวิจัย การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการที่นำไปสู่การปรับปรุงด้านวิชาการ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านวิชาการในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ว่ามุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตงานวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นขุมปัญญาใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็นประตูแห่งการขยายสหวิทยาการไปสู่กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง และมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้คู่คุณ ธรรม ผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นเลิศ ผลงานวิจัยที่สามารถชี้นำและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พัฒนาวิทยา เขตไปสู่ความเป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นนำของประเทศและเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชนบท บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ปัจจุบันวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยา ลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขาวิชา มี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ 2 สาขาวิชา มี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์, สายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 3 สาขาวิชา มี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของวิทยาเขตฯ ได้พัฒนา กระบวนการผลิตบัณฑิตมาโดยลำดับ มีการประสานศาสตร์ที่หลากหลายวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ การค้นคว้าวิจัยให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วยความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ วิชาชีพชั้นสูง มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนทางไกลและการปฏิบัติการซึ่งมีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น แหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง โดยมีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้องปฏิบัติการครัว และส่วนหน้าโรงแรม ภัตตาคาร ห้องปฏิบัติการตลาดหลักทรัพย์จำลองรวมทั้ง พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการประมง เป็นแหล่งแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากชนิดจากแม่น้ำโขงที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของ บุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา และเป็นแหล่งวิจัย-พัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อยฯ ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมา วิทยาเขตฯ ได้ให้บริการด้านวิชาการแก่ท้องถิ่นมากมาย เช่น การทำวิจัย และวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมด้านอาชีพซึ่งเป็น ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาตัวบุคคล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและเนื่องจากวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม ประเทศชาติ ด้วยเปิดสอนในสาขาวิชา ต่าง ๆ ดังนั้น ทางวิทยาเขตฯ จึงมีโครงการจัดกิจกรรมสำคัญ งานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค. 2549 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสาขาต่าง ๆ สู่ชุมชน เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในงานจะจัดให้มีการ แสดงนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแผนธุรกิจสปาไทยก้าวไกลไปต่างแดน การสัมมนาเทคนิค “อาเสี่ยอินเตอร์” การฝึกอาชีพระยะสั้น การแข่งขันตอบปัญหา ประเทืองปัญญาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ เสวนาเศรษฐกิจ จ.หนองคาย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใช้แล้ว การแข่งขันทักษะคอม พิวเตอร์การประกวดปลาสวยงาม การประกวดตู้ปลา และอื่น ๆ ในงานนอกจากจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นและปลอดภัยแล้ว ยังจะได้สัมผัสกับโลกแห่งการเรียนรู้ ผลงานวิจัยฯ และความสามารถของนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่...ที่พึ่งของคนไทยในอนาคตด้วย. จิรศักดิ์ วงษ์คำจันทร์   August 10, 2006 Thursday, 03:09 
   Note:  
   Keyword: การพัฒนาสังคม   
   Price:  B$    Page: