Barcode:      ISBN:  
   Lib. Code:      Call Number:  
   Title: รู้จัก "โขนเขมร"   
   Author: เว็บไซต์มติชน   
   Publication: http://www.matichon.co.th/matichon, 
   Language:    
   Country:    
   Abstract: "โขน" เป็นการแสดงเก่าแก่ประเภทหนึ่งของกัมพูชา แสดงสืบต่อกันมาหลายร้อยปี แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ "โขนราชสำนัก" ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน และ "ละครโขล" (Lakhaon Kaol) คือโขนซึ่งใช้รูปแบบตามราชสำนัก แต่ต่างออกไปตรงที่ใช้ผู้แสดงชายล้วน โดยโขนราชสำนัก เป็นโขนที่แสดงในวัง ตัวละครทุกตัวก็คือ ผู้หญิงในราชสำนัก เช่น สนม นางใน โขนชนิดนี้ตัวแสดงจึงเป็นหญิงล้วน เหมือนโขนไทยสมัยก่อน โขนอีกประเภทหนึ่ง จะแสดงนอกวัง มีรูปแบบคล้ายคลึงกับโขนราชสำนัก แต่ใช้ผู้แสดงชายล้วน เรียกว่า "ละครโขล" เนื่องจาก "ละคร" แปลว่า แสดงเป็นเรื่อง ส่วน "โขล" ซึ่งออกเสียงว่า โข-ละ แปลว่าหน้ากาก รวมแล้วก็คือ ละครที่สวมหน้ากากครอบศีรษะ หรือสวมหัวโขนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ชาวเขมรจะไม่ถือว่าเป็น "ละครโขล" เป็นโขนชาวบ้าน แต่จะบอกว่าเป็นโขนที่มีขนบอย่างราชสำนัก คือโขนที่มีเนื้อเรื่อง การดำเนินเรื่อง ท่ารำ การแต่งกายคล้ายโขนราชสำนัก ส่วนเรื่องที่นำมาแสดง แน่นอนโขน จะแสดงเรื่อง "เรียมเก" (รามเกียรติ์) เพราะเป็นเรื่องราวที่เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ แต่ไม่นำมาแสดงทั้งเรื่อง หากคัดมาเพียงบางตอน ซึ่งตอนที่นิยมนำมาแสดงคือตอน "กุมภกัณฐ์" และ "ศึกไมยราพ" สาเหตุที่เลือก 2 ตอนนี้มาแสดง ก็เนื่องจากว่าทั้งตอนกุมภกัณฐ์และศึกไมยราพ ล้วนเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ เพราะสังคมกัมพูชาเป็นสังคมเกษตร ตอนกุมภกัณฐ์มีเรื่องทดน้ำ ส่วนตอนศึกไมยราพ มีเรื่องราวที่พระรามได้ชัยชนะเหนือเจ้าบาดาล ดังนั้น จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวกัมพูชา นอกจากนี้ โอกาสในการแสดงละครโขล ก็เกี่ยวข้องกับเทศกาลหรือพิธีกรรมด้วยเช่นกัน โดยแสดงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวกัมพูชา หรือแสดงในพิธีกรรมขอฝน   July 16, 2004 Friday, 08:04 
   Note:  
   Keyword: วัฒนธรรม   
   Price:  B$    Page: