ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในมหาวิทยาลัย

 

 • ฐานข้อมูล WalaiAutoLib (ข้อมูลรวมทั้งมหาวิทยาลัย หรือกำหนดให้แสดงผลเฉพาะคณะได้ โดยเลือกเมนู
  Advance Search)

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายเสมือน ได้โดย login เข้าสู่เครือข่ายเสมือนได้ที่

1. พิมพ์ IP https://202.28.50.38/dana-na/auth/url_2/welcome.cgi ลงที่ช่อง URL

2. Login ผ่านเว็บ sac.la.ubu.ac.th ซึ่งมีสัญลักษณ์ VPN อยู่ที่หน้าแรก

3. Login ผ่านเว็บ สำนักวิทยบริการ ที่หน้าแรก โดยรอให้ link ที่เป็นรูปภาพด้านล่างนี้ปรากฎขึ้น แล้วคลิกเพื่อ login


 •  


 

 • ฐานข้อมูลในประเทศ


  ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาัลัยอุบลราชธานีและ สกอ. บอกรับ

   


  ฐานข้อมูลฟรี

  ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ลิงค์ คำอธิบายฐานข้อมูล
  1 Aardvark http://www.aardvarknet.info/user/aardvarkwelcome/
  แหล่งข้อมูล Online portal สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการจัดการความรู้ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Asian Databases ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จำนวนกว่า 500 ฐานข้อมูล
  2 Agricola Online Access http://www.nal.usda.gov/ag98/ag98.html
  Describes the books, serials, audiovisuals, and other resources held by NAL and its Cooperators. There are three ways to search the Online Public Access Catalog.,Describes journal articles, book chapters, short reports, and reprints selected primarily from the resources described in Books etc. See the List of Journals Indexed in AGRICOLA There are three ways to search the Journal Article Citation Index.
  3 AGRICOLA Plus Text http://wwwlib.umi.com/dissertations/search
  ฐานข้อมูล บรรณานุกรมและบทคัดย่อด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4 ALA: American Library Association http://www.ala.org/template.cfm?section=Search&template=/Search/SearchDisplay.cfm
  เป็นเว็บไซต์ของ สมาคมห้องสมุดอเมริกัน ให้บริการบทความทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งบางส่วนมีเนื้อหาเต็ม (Full Text) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นโดยป้อนคำแทนเนื้อหาที่สนใจและคลิกที่คำว่า "search"
  5 American Institute of Physics http://scitation.aip.org/spinweb/
  ให้เนื้อเกี่ยว กับสาขาวิชาฟิสิกส์ ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลนี้ได้
  6 Arxiv.org E-Print Archive http://arxiv.org/
  ระบบสืบค้นเอกสาร ทางวิชาการ (e-print service)สาขา physics, mathematics, non-linear science, computer science และปัจจุบันเพิ่มเติมสาขาใหม่ที่เกี่ยวข้อง คือ quantitative biology
  7 CABI http://www.cabi-publishing.org/AtoZ.asp?Category=Journals
  American Chemical Society Publications ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ (Full Text)
  8 Chemcenter http://www.chemcenter.org/
  ให้ข้อมูลเกี่ยว กับวิชาเคมี
  9 Chemfinder http://chemfinder.cambridgesoft.com/
  ให้ข้อมูลด้าน เคมี
  10 Digital Dissertations (UMI ProQuest )* http://wwwlib.umi.com/dissertations/
  ฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญาเอกและปริญาโทจากสาขาวิชาการต่างๆ
  11 DIRLINE http://dirline.nlm.nih.gov/
  Directory of Health Organizations
  12 DOAJ http://www.doaj.org/search?query=information
  วารสารทางวิชาการ สาขาวิชาต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งให้บริการฟรี จำนวนกว่า 1,148 ชื่อ
  13 E- Polymers http://www.e-polymers.org/?
  เป็นบทความวารสาร ภาษาต่างประเทศทางe-Polymers (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)
  14 Energy Citations Database (ECD) http://www.osti.gov/energycitations/
  ฐานข้อมูล บรรณานุกรมและสาระสังเขป ทางด้านพลังงาน (1948-ปัจจุบัน)
  15 ERIC http://searcheric.org/
  ฐานข้อมูล บรรณานุกรมและบทคัดย่อทางการวิจัย การศึกษา
  16 ERIC (Educational Resources Information Center) http://www.eduref.org/Eric/
  เป็นฐานข้อมูล บรรณานุกรมและบทคัดย่อทางการวิจัย การศึกษามีประมาณ 1 ล้านรายการ เป็นเอกสารของ ปี 1966-2004 เป็นบทความวารสาร ในช่วงปี 1966-2003 mali
  17 European Patents http://ep.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ep/EN/home.hts
  เป็นฐานข้อมูลที่ รวบรวมทุกสาขาวิชา ข้อมูลอยู่ในลักษณะเอกสารฉบับเต็ม
  18 freemedicaljournals http://www.freemedicaljournals.com/?
  เป็นฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ให้ลักษณะข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
  19 freemedicaljournals http://www.freemedicaljournals.com/?
  เป็นฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ให้ลักษณะข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
  20 Ingenta http://www.ingenta.com/
  ingenta.com enables you to access the full-text of your journal subscriptions online and, in addition, gives you the chance to purchase articles from over 26,000 publications on a pay-per-view basis, deliverable by fax or Ariel delivery.
  - 6,000+ full-text online journals
  - 27,000 publications
  21 Institute of physics http://iop.org/?
  เป็นฐานข้อมูลที่ รวบรวมบทความวารสารทางด้าน ฟิสิกส์ มีสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)
  22 Issues in science & Technology Librarianship http://www.library.ucsb.edu/istl/?
  เป็นบทความวารสาร ภาษาต่างประเทศทางบรรณารักษศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ในลักษณะที่เป็นสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)
  23 iToc http://dbonline.igroupnet.com/itoc/
  บทความวารสารจาก ต่างประเทศและรายงานการประชุม
  24 Knovel http://www.knovel.com/knovel2/My_Books.jsp
  Knovel provides a one-stop source for finding answers to science and engineering questions. Understanding how complex and sometimes overwhelming research can be, Knovel offers a solution: quality full-text content plus a vehicle for finding precisely the information needed — quickly and easily — among hundreds of well respected sci-tech references.
  25 Librarian's Index http://lii.org/search
  ฐานข้อมูลเว็บได เร็กทอรี่ ที่รวบรวมทุกสาขาวิชา
  26 National Human Genome Research Institute http://www.genome.gov/
  ฐานข้อมูลเว็บได เร็กทอรี่ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้านงานวิจัย การเมือง สุขภาพ การศึกษา จริยธรรม และอาชีพ เป็นต้น
  27 National Science Foundation http://www.nsf.gov/
  ฐานข้อมูลเกี่ยว กับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การศึกษา และเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลที่ได้จะเป็น fulltext และสาระสังเขป
  28 PhysicsWeb http://physicsweb.org/
  Web Links : Physics Around the World
  29 ProQuest Digital Dissertations http://wwwlib.umi.com/dissertations/gateway
  เป็นข้อมูลวิทยา นิพธ์ระดับปริญาเอกและปริญาโทสาขาวิชาการต่าง ๆ ให้ข้อมูลในลักษณะข้อมูลเป็นดรรชนีและสาระสังเขป
  30 PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
  PubMed, a service of the National Library of Medicine, includes over 14 million citations for biomedical articles back to the 1950's. These citations are from MEDLINE and additional life science journals. PubMed includes links to many sites providing full text articles and other related resources.
  31 SciCentral http://www.scicentral.com/
  ฐานข้อมูลที่รวบ รวมข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือกว่าร้อยแห่งและมี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรงมากกว่าร้อยสาขาผู้ใช้สามารถ ค้นเอกสารได้ฟรีเฉพาะ 600 ตัวอักษรแรกของเอกสารเท่านั้นหากสมัครสมาชิกแบบ Basic Member หากต้องการอ่าน Fulltext ต้องสมัครสมาชิกแบบ Full Member ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย
  **หมายเหตุผู้ใช้แบบ Basic Member สามารถอ่าน Fulltext ได้ในช่วง Free Trail แต่ต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตให้ผู้จัดทำก่อน
  32 scirus http://www.scirus.com/srsapp/
  เป็นแหล่งรวบรวม ค้นหา Journal ต่าง ๆ เป็นเสริจเอนจินที่ครอบคุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และอินเทอร์เน็ตกว่า 167 ล้านเว็บเพจ ซึ่งการค้นหาจะค้นจากวารสารต่าง ๆ และค้นจากเว็บเพจที่มีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์
  -อ่าน fulltext ได้
  -อ่านสาระสังเขปได้
  -ใช้ฟรีและผลการค้นหารวด เร็วมาก
  33 Thai Patents http://www.ipic.moc.go.th/
  เป็นฐานข้อมูล สิทธิบัตรไทย
  34 The American Society of Civil Engineers (ASCE) http://pubs.asce.org/
  ฐานข้อมูลที่รวบ รวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับ Civil Engineering ที่มี fulltext มากกว่า 5400 เล่ม สามารถค้นหาเนื้อหาต่าง ๆ ได้จากวารสาร ร้านหนังสือ ฐานข้อมูล CE และจากห้องสมุด สามารถอ่านได้เฉพาะสาระสังเขปเท่านั้น หากต้องการอ่าน fulltext ต้องสั่งซื้อหรือสมัครเป็นสมาชิก โดยเสียค่าใช้จ่าย
  35 The Internet Public Library http://www.ipl.org
  The Internet Public Library เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านต่างๆ เช่น e-book e-magazine e-newspaper Web Site และเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอิน เทอร์เน็ต เปรียบเสมือนห้องสมุดสาธารณะในอินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่รวบรวมไว้ได้แก่ศิลปกรรมและสังคมศาสตร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การศึกษา บันเทิง สุขภาพ เป็นต้น ใช้ได้ฟรี มีลักษณะเหมือนเว็บไดเร็คทอรี่ที่แนะนำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้อง การสืบค้น ไม่ได้นำสู่เนื้อหาโดยตรง
  36 US Patents http://www.uspto.gov/
  ฐานข้อมูลสิทธิ บัตรอเมริกา ใช้ฟรี สามารถค้นหาได้ทั้งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
  37 การ สืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) http://www.riclib.nrct.go.th/
  ให้ข้อมูล บรรณานุกรม รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ ประมาณ 100,000 ชื่อเรื่อง
  38 โครงการ ฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทย http://www.aidsthaidata.org/
  ฐานข้อมูลทาง บรรณานุกรมและบทคัดย่อเกี่ยวกับโรคเอดส์
  39 ฐาน ข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย http://www.nstda.or.th/grants/
  แหล่งข้อมูลที่ รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ที่จะสืบค้นสามารถเข้าใช้ได้

  40

  Thailand Web Stat

  ฐาน ข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.) http://www.riclib.nrct.go.th/
  ฐานข้อมูล บรรณานุกรมและบทคัดย่อ