คำถามที่ถูกถามบ่อย

1. ถ้าต้องการใช้สื่อในห้อง SAC ต้องทำอย่างไร

ตอบ : กรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตัวดังนี้

 1. สมัครเป็นสมาชิกที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
 2. เข้าไปที่ห้องมัลติมิเดีย เพื่อสืบค้นหาสื่อที่ต้องการ
 3. เมื่อได้รายชื่อสื่อที่ต้องการแล้วกรอกแบบฟอร์มขอใช้สื่อที่เคาน์เตอร์ภายในห้องมัลติมิเดีย
 4. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องหยิบสื่อที่ต้องการ
 5. นำสื่อดังกล่าวข้างต้นกลับมาที่เคาน์เตอร์บริหารยืม-คืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการยืมให้

 

2. ทำไมจึงไม่อนุญาตให้ใช้บัตรคนอื่นยืม

ตอบ : เนื่องจากมีเหตุผลหลายประการดังนี้

 1. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกคนสมัครเป็นสมาชิกห้อง SAC ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ หรือใช้สิทธิ์แทนกันโดยเจ้าของสิทธิ์ไม่รับทราบ
 3. ป้องกันการยืมแล้วไม่คืนเนื่องจากไม่ได้ใช้ชื่อของตัวเองในการยืม ทำให้เจ้าของสิทธิ์ต้องเป็นหนี้คณะโดยไม่ได้เป็นผู้ยืมใช้เอง
 4. หากค้างหนังสือหรือสื่อโสตฯ แล้วนักศึกษาจะไม่ได้รับการอนุมัติให้จบการศึกษา

3. หากต้องการใช้บริการ Internet ภายใน SAC ต้องทำอย่างไร

ตอบ : นักศึกษาทุกคนสามารถใช้บริการ Internet ภายใน SAC ได้ หากที่มีเครื่องว่างอยู่

4. SAC นำค่าปรับไปทำอะไร

ตอบ : นำส่งเข้าเป็นเงินรายได้ของคณะ

5. หากต้องการยืมถ่ายเอกสารต้องทำอย่างไร

ตอบ : หากนักศึกษาคนนั้นเป็นสมาชิกของ SAC ก็สามารถยืมออกไปได้เลยโดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอย่างอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมยืมถ่ายเอกสารเล่มละ 20 บาท
 2. ค่าประกันหนังสือชำรุด เริ่มต้นที่เล่ม 200 บาท หรือมากกว่าตามความเหมาะสมและจะคืนให้เมื่อนำหนังสือกลับมาส่งคืน
 3. เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอย่างอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการและคืนให้เมื่อนำหนังสือมาคืน

6. มีรายชื่อหนังสือใน OPAC แต่ทำไมหนังสือไม่อยู่บนชั้น

ตอบ : หนังสือที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล อาจจะไม่ใช่หนังสือที่มีอยู่ในห้อง SAC เนื่องจากระบบที่ใช้อยู่สามารถสืบค้นได้จากห้องสมุดของทุกคณะรวมทั้งของหอสมุดกลาง ดังนั้นเมื่อคันหาพบแล้ว นักศึกษาจะต้องสังเกตุดูให้ชัดเจนว่าหนังสือดังกล่าวจัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดคณะใด หรือจัดเก็บไว้ที่สำนักสิหอกลาง

7. นักศึกษาคณะอื่นใช้บริการได้หรือไม่

ตอบ : สามารถใช้บริการได้ แต่หากต้องการยืมต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน

8. ทำไมนักศึกษาและบุคลากรต่างคณะจึงต้องเสียเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก

ตอบ : เป็นนโยบายของคณะ

9. ถ้าหนังสือหายทำอย่างไร

ตอบ : แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่ทราบว่าหนังสือหาย หากการแจ้งนั้นล่าช้ากว่ากำหนดคืนหนังสือจะต้องจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อย
 2. กรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด สมาชิกสามารถหาซื้อหนังสือมาคืนมาคืนได้เอง
 3. หากให้ SAC จัดซื้อให้สมาชิกต้องจ่ายค่าหนังสือเป็น 2 เท่าของราคาปกติ
 4. สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดหนังสือที่หายจากเจ้าหน้าที่ได้ประจำเคาน์เตอร์

10. ใครเข้าใช้ห้องสมุดได้บ้าง

ตอบ : ทุกคนมีสิทธิเข้ามาใช้ห้องสมุดได้เท่าเทียมกันแต่ถ้าต้องการยืม ต้องสมัครเป็นสมาชิก

11. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าใช้บริการได้หรือไม่

ตอบ : ได้ แต่สถานภาพจะเปลี่ยนจากนักศึกษาเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

12. ถ้าบัตรสมาชิกห้อง SAC หาย ควรทำอย่างไร

ตอบ : แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับทราบวิธีการแก้ไข

13. นำของกินเข้าไปในห้อง SAC ได้หรือไม่

ตอบ : ได้เฉาพะพื้นที่บริเวณ หน้าเคาเตอร์ ยืม-คืน

14. นำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ามาใช้ใน SAC ได้หรือไม่

ตอบ : ได้ SAC ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมในพื้นที่ทั้งหมดใน SAC โดยใช้ Log in ที่มหาวิทยาลัยออกให้ และเป็น login ที่ใช้เข้าระบบ REG.

15. นำแผ่นดิสก์ /CD/DVD/VCD ของตนเองมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน SAC ได้หรือไม่

ตอบ : ได้

16. Log in เข้าใช้ Internet ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ใช้รหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดให้นักศึกษาทุกคน

17. อยากทำงานเป็นนักศึกษาช่วยงานของ SAC ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ดูจากประกาศรับสมัครซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. ให้ความสิทธิ์แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เป็นอันดับแรก
 2. ชั่วโมงทำงานจะได้รับในสัดส่วนที่เท่ากันทุกคน
 3. อัตราค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง 25-30 บาท /ชั่วโมง หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของคณะ